text.skipToContent text.skipToNavigation

Lisätty ostoskoriin

Yleiset myyntiehdot


1.    Soveltamisala
1.1    Nämä yleiset toimitusehdot (jäljempänä "Toimitusehdot") koskevat kaikkia tarjouksia, hyväksynnän ilmaisuja ja sopimuksia, jotka Henkel Finland Oy, Äyritie 12 A, 01510 Vantaa (jäljempänä "Myyjä") antaa tai tekee Beauty Care Professional B2B eShopin (jäljempänä "eShop") puitteissa ja jotka koskevat tuotteiden, mukaanlukien myös konsultointien ja muiden lisäpalveluiden, toimitusta (jäljempänä "Toimitukset") yritysasiakkaille (jäljempänä "Ostaja”). Ostajan muita mahdollisia näistä Toimitusehdoista poikkeavia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan vain siinä määrin kuin Myyjä on nimenomaisesti hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti. Tämä pätee erityisesti myös silloin, jos Myyjä varauksetta suorittaa Toimituksia tietäen Ostajan poikkeavista tai täydentävistä ehdoista tai hyväksyy maksusuorituksia.
1.2 Jatkuvassa liikesuhteessa jo olemassa olevat sopimukset pätevät myös Ostajan eShopissa tekemiin tilauksiin. Mikäli olemassa oleva sopimus on ristiriidassa näiden Toimitusehtojen kanssa, sovelletaan olemassa olevaa sopimusta.
1.3    Beauty Care Professional B2B eShop on tarkoitettu ainoastaan yritysasiakkaille (jäljempänä “Ammattilaiset”).  

2.    Sopimus, Hinnat
2.1 Tuotteiden ja palveluiden esittely, tarjonta ja mainonta eShopissa eivät ole Myyjän taholta sitovia. 
2.2 Ostajan eShopissa tekemä tilaus on sitova tarjous Myyjälle ostaa kyseisen tilauksen sisältämä tuote ja/tai palvelu. Ostaja sitoutuu kyseiseen tarjoukseen kahden (2) viikon ajaksi tilauksen tekemisestä. Myyjä ei ole velvollinen hyväksymään Ostajan tekemiä tilauksia. 
2.3 Myyjä vahvistaa viipymättä tilauksen vastaanoton. Tämä vahvistus on vain ilmoitus siitä, että Myyjä on saanut Ostajan tilauksen, eikä varsinainen tilausvahvistus, ellei Myyjä heti tilauksen vastaanotettuaan nimenomaisesti vahvista tilausta. Tilauksen vahvistaminen ja sopimuksen syntyminen edellyttävät kirjallista ilmaisua Myyjältä (sähköposti on riittävä). Myyjä voi kuitenkin hyväksyä Ostajan minkä tahansa tilauksen myös suorittamalla Toimituksen. 
2.4 Kaikki hinnat muodostuvat nettohinnasta sekä mahdollisesta lakisääteisestä arvonlisäverosta, eivätkä ne sisällä mitään mahdollisia muita veroja, taksoja, maksuja tai vakuutuksia. Ostajan tulee maksaa kaikki Toimitukseen mahdollisesti liittyvät verot, taksat ja maksut tai hyvittää ne Myyjälle. 
2.5 Tilauksen suoritushetkellä eShopissa esillä olevat hinnat pätevät verkkokaupan kautta tehtäviin Toimituksiin.  
2.6    Ellei toisin ole sovittu, Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH on oikeutettu toimimaan Henkel Finland Oy:n nimissä ja lukuun. 

3.    Ostajan velvollisuudet
3.1 Ostaja ei voi kieltäytyä hyväksymästä Toimitusta vähäisten virheiden vuoksi. 
3.2 Mikäli Toimituksen vastaanotto Ostajan taholta viivästyy, Myyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen myönnettyään ensin asianmukaisen lisäajan. Mikäli vastaanottoviivästys johtuu Ostajasta, Myyjä on oikeutettu sopimussakkoon Ostajan vastaanottoviivästyksen aiheuttamasta vahingosta (myös Myyjän tekemän sopimuksen purkamisen jälkeen).  Sakko on määrältään 10 % tilauksen sovitusta nettoarvosta vastaanottamatta jääneen Toimituksen osalta. Muita mahdollisia vahingonkorvausvaatimuksia tai oikeuksia ei rajoiteta.  
3.3 Toimituksen saa jälleenmyydä vain sitä muuttamatta ja alkuperäisessä pakkauksessaan. 
3.4 Myyjän antamat kirjalliset tai suulliset käyttöön liittyvät tai muut neuvot annetaan sitoumuksetta. Ostajan velvollisuutena on tarkastaa Toimituksen sopivuus aikomaansa käyttötarkoitukseen. Tämä pätee myös silloin, kun Toimitusta suositellaan yleisesti tiettyyn tarkoitukseen, missä tapauksessa Ostajan edellytetään tarkastavan toimituksen sopivuuden erityisiin käyttötarkoituksiinsa sekä toimipaikkansa olosuhteisiin ennen käyttöönottoa. Myyjä ei oikeusperusteesta riippumatta vastaa vahingosta siltä osin kuin se on aiheutunut sopimusrikkomuksesta, joka koskee edellä mainittua Ostajan velvollisuutta tarkastaa Toimitus. 
3.5 Ostaja sitoutuu kunnioittamaan kaikkia kolmansien osapuolten mahdollisia omistusoikeuksia, kuten patentteja tai hyödyllisyysmalleja, sekä noudattamaan lain säännöksiä Toimituksen käsittelyn aikana. 

4.    Maksaminen
4.1 Laskutetut summat ja toimituskulut tulee maksaa eShopin tarjoamin turvallisin maksutavoin (esim. luottokortilla). 
Sovitut alennukset myönnetään vain siltä osin kuin Myyjän ja Ostajan välisessä liikesuhteessa syntyneet laskutetut ja erääntyneet Ostajan maksut eivät ole viivästyneet. Mikäli Ostajan maksu viivästyy, Myyjä on oikeutettu perimään viivästyskorkoa, joka on suuruudeltaan Euroopan keskuspankin EKP:n viitekorko (perusrahoitusoperaatioiden korko) lisättynä 8 prosenttiyksiköllä, paitsi jos maksuviivästys johtuu muusta kuin Ostajasta riippuvasta syystä. Viivästyskorko erääntyy maksettavaksi välittömästi. 
4.2 Ostaja voi vedota kuittaus- tai pidätysoikeuteen vain, mikäli hänen vastavaatimuksensa Myyjälle on vahvistettu lopullisella päätöksellä, johon muutoksenhaku ei ole sallittu, tai joka on riidaton.
4.3 Myyjä voi pyytää Ostajalta vakuutta ennen Toimitusta, jos sopimuksen synnyttyä ilmenee merkittävä heikentyminen Ostajan maksukyvyssä tai luottokelpoisuudessa, mikä vaarantaa Myyjän saatavan, erityisesti mikäli kyseessä on maksujen keskeytyminen, hakemus Ostajan varoja koskevien maksukyvyttömyysmenettelyjen käynnistämiseksi, vekselin tai shekin protestointi taikka takavarikko. Mikäli Ostaja kieltäytyy antamasta vakuutta myönnetyn kohtuullisen ajan kuluessa, Myyjä voi purkaa sopimuksen joko kokonaan tai osittain. Myyjä pidättää itsellään kaikki muut oikeudet.
4.4 Myyjän henkilöstöllä on valtuudet periä erääntyneitä maksuja ainoastaan erityisluvan esittämällä.

5.    Toimitus
5.1 Toimitusalue rajoittuu Suomeen. Myyjä ei näin ollen tee Toimituksia Suomen ulkopuolelle.
5.2 Kulloisetkin kuljetuskustannukset määränpäähän riippuvat valitusta toimitustavasta. Ellei valitun toimitustavan kuvauksessa toisin ilmoiteta, Myyjä valitsee kuljetusreitin ja kuljetusliikkeen kohtuudella harkintansa mukaan. Ellei toisin sovita, ajopalkkioista ja seisonta-ajan korvauksista määränpäässä, rahtimaksuista sekä pikakuljetuksista ja lentorahdista syntyvistä ylimääräisistä rahtimaksuista vastaa kaikissa tapauksissa Ostaja. 
5.3 Myyjällä on oikeus osatoimituksiin siinä määrin kuin se on kohtuudella Ostajan hyväksyttävissä. 
5.4 Myyjän ilmoittamat toimitusajat (esim. tarjotuilla toimitustavoilla) ovat vain arvioita, ellei Myyjä ole nimenomaisesti vahvistanut kiinteää toimitusaikaa tai ellei sellaisesta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu osapuolten välillä. Mahdollinen sovittu toimitusaika alkaa tilausvahvistuspäivästä, mutta ei ennen kuin Ostaja on täyttänyt mahdolliset (ennakko)maksuvelvoitteensa, ja sillä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin Toimitukset luovutetaan kuljetusliikkeelle, rahdinkuljettajalle tai muulle Toimituksen kuljetuksesta vastaavalle kolmannelle osapuolelle.  
5.5 Myyjän toimitusvelvollisuus on riippuvainen hänen oman tarjontansa kattavuudesta, joka puolestaan riippuu käytettyjen alihankkijoiden toimitusvarmuudesta. Lisäksi Myyjän toimitusvelvollisuus on riippuvainen saatavuudesta.  
5.6 Mikäli viivästys johtuu Myyjästä, Ostajan vahingonkorvausvaatimus Myyjän viivästyksestä rajoittuu 0,5 %:iin tilauksen nettoarvosta Toimituksen viivästyneeltä osalta, eikä kokonaismäärän tule ylittää 5 %:tä kyseisestä nettoarvosta. Tämä rajoitus ei koske tapauksia, joissa on kyse tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. 
5.7 Jos Myyjä ylittää toimituspäivän, Ostajalla on oikeus asettaa Myyjälle lisäaika, jonka pituus on vähintään kaksi viikkoa, ja varoittaa siitä, että sopimus voidaan purkaa, jos myyjä ei täytä toimitusvelvollisuuttaan tämän lisäajan kuluessa. Mikäli Myyjä ei onnistu täyttämään toimitusvelvollisuuttaan lisäajan kuluessa, Ostajalla on oikeus purkaa sopimus edellyttäen, että toimituspäivän ylitys johtuu Myyjästä riippuvasta syystä. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kahden viikon kuluessa myönnetyn lisäajan umpeutumisesta. Edellä mainitun purkamiselle annetun määräajan päätyttyä Ostaja on oikeutettu purkamaan sopimuksen vasta hänen antamansa uuden riittävän lisäajan umpeuduttua edellyttäen, että toimituspäivän ylitys johtuu Myyjästä riippuvasta syystä. 
5.8 Ylivoimainen este oikeuttaa Myyjän lykkäämään Toimitusta ylivoimaisen esteen keston ajan lisättynä asianmukaisella toimintojen käynnistysajalla. Kaikki väistämättömät tapahtumat, jotka eivät ole riippuvaisia Myyjästä, rinnastetaan ylivoimaisiin esteisiin. Tällaisia tapahtumia ovat erityisesti rahapolitiikassa ja kauppapolitiikassa tehdyt toimenpiteet ja muut viranomaisen toimenpiteet, lakko, työsulku, merkittävä liiketoiminnan häiriintyminen (kuten tulipalo, koneiden hajoaminen, raaka-aine- tai energiapula) sekä reittien tukkeutuminen, ellei kyseinen tukos ole kestoltaan lyhytaikainen, ja jos tukos haittaa merkittävästi Toimitusta tai tekee sen mahdottomaksi. Myyjän tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä ja siihen rinnastettavista tapahtumista Ostajalle. Mikäli este on olemassa pidempään kuin kolme kuukautta, molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus. Jos osatoimitus on jo tehty, Ostaja on oikeutettu purkamaan sopimuksen edellä mainituin ehdoin vain Toimituksen siltä osalta, jota ei ole vielä toimitettu. Toimittamatta olevan Toimituksen osan perusteella Ostaja ei saa kieltäytyä maksamasta jo toimitettua Toimituksen osaa. 

6.    Vaaranvastuun siirtyminen
6.1 Ellei toisin ole sovittu, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle Toimituksen lähtiessä toimittavalta tehtaalta tai varastosta, jossa Toimituksen lähetys saa alkunsa, mutta viimeistään kun Toimitus luovutetaan rahdinkuljettajalle. Lisäksi vaaranvastuu siirtyy Ostajalle sillä hetkellä, kun toimitus tai lähetys viivästyy Ostajasta riippuvasta syystä tai jos vastaanotto Ostajan taholta viivästyy.
6.2 Ostaja kantaa vaaranvastuun Toimituksen paluukuljetuksen aikana riippumatta siitä, liittyykö Toimituksen palautus virheen korjaamiseen, onko se seurausta sopimuksen purkamisesta taikka otetaanko Toimitus takaisin hyväntahdon eleenä tai jostakin muusta syystä. 

7.    Toimituksen virheestä johtuvat oikeudet
7.1 Ostaja ilmoittaa ilmeisistä materiaalivirheistä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa Toimituksen vastaanottamisesta määränpäässä. Ostaja ilmoittaa piilevistä materiaalivirheistä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Muussa tapauksessa Toimitus katsotaan hyväksytyksi materiaalivirheiden osalta. 
7.2 Ostajan tulee lähettää pyydettäessä näytteitä hylätystä Toimituksesta ilman aiheetonta viivytystä. Ostaja vastaa tästä johtuvista kustannuksista. 
7.3 Mikäli rautatie- tai laivayhtiö tai muu rahdinkuljettaja vastaanottaa Toimituksen ehdoitta, oletuksena on, että Toimituksen pakkaus oli Toimitusta kuljettajalle luovutettaessa moitteeton. 
7.4 Myyjä ei vastaa toimituksen päälle mahdollisesti laitetun koodin (kuten GTIN) luettavuudesta. Koodin mahdollista lukukelvottomuutta ei katsota virheeksi.
7.5 Virheeksi ei katsota kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien, kuten patenttien tai hyödyllisyysmallien, loukkauksia siltä osin kuin immateriaalioikeuksien loukkaus on aiheutunut käyttötarkoituksesta, jota Myyjä ei ole voinut ennakoida, tai Ostajan Toimitukseen tekemästä muutoksesta taikka tuotteen käytöstä yhdessä sellaisten tuotteiden kanssa, joita Myyjä ei ole toimittanut. 
7.6 Toimituksen laatua koskevilla sopimuksilla on etusijaoikeus tuotteen soveltuvuuteen käyttötarkoitukseensa nähden. 
7.7 Mikäli virhe on olemassa vaaranvastuun siirtyessä, Myyjä oikaisee virheen, harkintansa mukaan, joko korjaamalla virheen tai toimittamalla uuden tuotteen. Mikäli virheen oikaisu epäonnistuu, Ostajalla on oikeus ostohinnan alennukseen tai sopimuksen purkuun, molemmissa tapauksissa lain sallimissa puitteissa. Ostajan korvausvaatimuksia käsitellään kohdassa 8. 
7.8 Mikäli virheen oikaisuvaatimus on perusteeton, Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjälle perusteettomasta oikaisuvaatimuksesta aiheutuneen vahingon, jos Ostaja tiesi vaatimuksensa olevan perusteeton tai jos hänen tietämättömyytensä siitä johtui huolimattomuudesta. 

8.    Vahingot ja kustannusten korvaaminen
8.1 Kaikki Ostajan vahingonkorvausta ja kustannusten korvaamista koskevat vaatimukset riippumatta niiden oikeusperusteesta (velvoitteiden, sopimuksen tms. loukkaus, deliktivastuu jne.) on suljettu pois. 
8.2 Kohdan 8.1 mukainen vastuun poissulkeminen ei koske seuraavia tapauksia:
a)   Suomen tuotevastuulain (Tuotevastuulaki 694/1990) mukainen vastuu
b)    tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden ollessa käsillä
c)    kuolemantapaus, vamma tai terveydellinen haitta, joka johtuu Myyjästä riippuvasta syystä
d)    olennaisen sopimusvelvoitteen loukkaus, joka johtuu Myyjästä riippuvasta syystä. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, jotka on täytettävä sopimuksen toimeenpanemiseksi asianmukaisesti ja joiden täyttämiseen Ostaja yleisesti luottaa ja mihin hän myös voi luottaa. Myyjän vastuu olennaisten sopimusvelvoitteiden loukkauksesta rajoitetaan kuitenkin ennakoitavien, sopimusoikeudellisesti tyypillisten vahinkojen korvaamiseen, ellei Myyjä ole korvausvelvollinen tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden johdosta tai kuolemantapauksesta, vammasta tai terveydellisestä haitasta, taikka Suomen tuotevastuulain (Tuotevastuulaki 694/1990) perusteella. 
8.3 Sikäli kuin Myyjän vastuu on poissuljettu tai sitä on rajoitettu, sama pätee myös Myyjän lainmukaisiin edustajiin, henkilöstöön, alihankkijoihin ja agentteihin ja heidän edukseen siinä tapauksessa, että Ostaja esittää heille suoraan vaatimuksiaan. 
8.4 Edellä olevat sopimusehdot eivät merkitse sitä, että todistustaakka muuttuisi Ostajan vahingoksi.

9.    Vanhentumisaika
9.1 Vanhentumisaika virheistä johtuville vaatimuksille on yksi vuosi lakisääteisen vanhentumisajan alkamisesta. Edellä sanotun estämättä lakisääteinen vanhentumisaika koskee seuraavia tapauksia: a) tuotteen virheestä johtuvat regressivaateet ja vilpillisen menettelyn tapaukset; b) vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvausvaatimukset kuolemantapauksessa taikka vamman tai terveydellisen haitan tapauksessa, joka johtuu Myyjästä riippuvasta syystä, taikka Suomen tuotevastuulain tarkoittamat tapaukset.
9.2 Periaatteessa mikä tahansa Toimitusta koskevan virheen korjaus tai uusi toimitus katsotaan Myyjän hyväntahdon eleeksi ja tehdään tunnustamatta varsinaista laillista velvoitetta. Myyjän taholta tuleva laillisen velvoitteen tunnustaminen, joka aiheuttaa vanhentumisajan alkamisen uudelleen, katsotaan esitetyn Ostajalle vain, jos Myyjä nimenomaisesti esittää tällaisen tunnustuksen.  
9.3 Vanhentumisaika Ostajan Myyjälle asettamille muille vaatimuksille rajoitetaan kahteen vuoteen lakisääteisen vanhentumisajan alkamisesta. Tämä ei koske 9.1 b) -kohtaa vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia, vaan niissä noudatetaan lakisääteistä vanhentumisaikaa.

10.    Omistusoikeuden pidättäminen
10.1 Toimitus pysyy Myyjän omaisuutena siihen asti, kunnes kaikki mahdolliset Myyjän ja Ostajan välisestä liikesuhteesta johtuvat vaatimukset on kokonaan täytetty. Omistusoikeuden pidättäminen koskee myös uusia tavaroita, jotka syntyvät Toimituksen jatkojalostuksesta, sekoittamisesta tai yhdistämisestä. Mikäli Myyjästä ei kuitenkaan tule uuden tavaran yksinomaista omistajaa, omistuksen pidättäminen koskee Myyjälle kuuluvaa asianmukaista yhteisomistusosuutta uudesta tavarasta. Toimituksen jatkojalostuksessa Myyjä katsotaan valmistajaksi luomatta Myyjälle mitään erityisiä velvoitteita. Mikäli Toimitusta jatkojalostetaan taikka sekoitetaan tai yhdistetään materiaaliin, joka ei ole Myyjän omistuksessa, Myyjän tulee hankkia aina luodusta uudesta tavarasta omistusosuus, jonka suuruus on Toimituksen arvo suhteessa uuden tavaran arvoon. Jos Myyjän omaisuus häviää sekoituksessa tai yhdistämisessä, Ostaja siirtää, jo tässä vaiheessa, Myyjälle uutta tavaraa koskevan yhteisomistusosuuden, jonka suuruus on Toimituksen arvo suhteessa uuden tavaran arvoon, ja varastoi uuden tavaran Myyjää varten tähän tarkoitukseen.
10.2 Ostaja on oikeutettu jälleenmyymään omistuksenpidätyksen alaisen tavaran varsinaisen liiketoimintansa puitteissa. Muut luovutustoimet, erityisesti panttaus, vakuusluovutus tai vaihtokauppa, ovat kiellettyjä. Ostajan tulee ilmoittaa Myyjälle välittömästi kolmannen osapuolen tekemästä panttauksesta, myös jatkojalostuksen, sekoittamisen tai yhdistämisen jälkeen, sekä muunlaisesta asianomaista tavaraa koskevien oikeuksien heikentymisestä. Jo tuolla hetkellä Ostaja siirtää Myyjälle kaikki saamiset, jotka syntyvät  omistuksenpidätyksen alaisen tavaran jälleenmyynnistä asiakkaille, ja Myyjä hyväksyy siirron. Siinä tapauksessa, että Ostaja jälleenmyy  omistuksenpidätyksen alaisen tavaran yhdessä sellaisen muun tavaran kanssa, joka ei ole Myyjän omaisuutta, jälleenmyynnistä syntyviä saamisia koskeva siirto rajoittuu  omistuksenpidätyksen alaisen tavaran arvoon. Jos  omistuksenpidätyksen alaisen tavaran jälleenmyynnistä syntyvä saaminen tulee osaksi Ostajan ja hänen asiakkaansa välistä juoksevaa tiliä, siirrettävä saaminen tulee tasapainottamisen jälkeen korvata tunnistetulla kirjanpitoarvolla  asianomaisen jälleenmyydyn tavaran arvosta, joka siirretään. Ostaja on oikeutettu perimään  omistuksenpidätyksen alaisen  tavaran jälleenmyynnistä syntyvät Myyjälle siirretyt saamiset. Myyjällä on oikeus peruuttaa valtuudet omistuksenpidätyksen alaisen tavaran jälleenmyyntiin tai siirrettävien saamisten perintään, a) jos liikesuhteesta johtuvat Ostajan maksut ovat viivästyneet; b) jos Ostaja on luovuttanut  omistuksenpidätyksen alaisen tavaran varsinaiseen liiketoimintaansa liittymättä; tai c) jos sopimuksen synnyttyä ilmenee merkittävä heikentyminen Ostajan maksukyvyssä tai luottokelpoisuudessa, mikä vaarantaa Myyjän saatavan, erityisesti mikäli kyseessä on maksujen keskeytyminen, hakemus Ostajan varoja koskevien maksukyvyttömyysmenettelyjen käynnistämiseksi, vekselin tai shekin protestointi taikka takavarikko.  Mahdolliset Myyjälle siirrettävät saamiset, jotka Ostaja saa sen jälkeen, kun valtuutus saamisten perintään on peruutettu, on välittömästi kerättävä erityiselle tilille Myyjän ilmoittamalla tavalla yksilöityinä. Saamisten perintää koskevan valtuutuksen peruutuksen jälkeen Ostajan tulee, pyydettäessä, ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Myyjälle siirrettävien saamisten velkojista sekä ilmoittaa velkojille siirrosta.
10.3 Mikäli Ostaja laiminlyö maksuvelvoitteensa Myyjää kohtaan tai mikäli Ostaja loukkaa omistusoikeuden pidättämiseen liittyviä velvollisuuksiaan, jäljellä oleva velka erääntyy välittömästi kokonaisuudessaan.  Näissä tapauksissa Myyjällä on oikeus vaatia varatun tavaran luovuttamista ja noutaa se Ostajalta. Myyjän vaatiessa varatun tavaran luovuttamista kaikki Ostajan hallintaoikeudet lakkaavat. Mahdollinen tavaran takaisinotto tehdään aina pelkästään turvallisuussyistä. Myyjän tavaran palautusta koskeva vaatimus ei merkitse sopimuksen purkamista, vaikka Myyjä antaisi Ostajalle luvan maksaa tavaran takautuvasti osamaksulla.
10.4 Myyjä on velvollinen vapauttamaan vakuuden Ostajan pyynnöstä, siinä määrin kuin Myyjälle annettujen vakuuksien realisaatioarvo ylittää Myyjän asianmukaiset vakuudella suojatut kokonaissaamiset 10 prosentilla.

11.    Palautettavat pakkaukset / kuormalavat
11.1 Sikäli kuin osapuolet ovat sopineet tavaran toimituksesta kuormalavoilla, Myyjä on harkintansa mukaan oikeutettu suorittamaan toimitukset eurolavoilla (Euro-Pool), joiden mitat ovat 800 x 1200 mm, tai kertakäyttöisillä EW 10 -lavoilla. Toimitus eurolavoilla suoritetaan Myyjän valinnan mukaan (i) jatkuvan kierrätyksen periaatteella, ts. toimitettuja lavoja vastaava määrä ehjiä tyhjiä kuormalavoja (aina ainoastaan eurolavoja) on palauduttava Myyjälle tai (ii) antamalla kuormalavoihin oikeuttavia etuseteleitä. Myyjälle palautuneista vahingoittuneista mutta korjauskelpoisista eurolavoista laskutetaan asianomaiset korjauskustannukset. Korjauskelvottomista lavoista laskutetaan asianmukaiset korvaavien kuormalavojen hankintakulut, paitsi jos vahingoittuneiden eurolavojen palautus ei johdu Ostajan riippuvasta syystä. Jos Ostaja vastoin kierrätysvelvoitettaan tai velvoitettaan toimittaa kuormalavoihin oikeuttavia etuseteleitä, ei palauta eurolavoja tyhjinä tai lähetä riittävää määrää etuseteleitä, hänen tulee toimittaa ne sen jälkeen, kun Myyjä on asettanut asianmukaisen lisäajan. Muussa tapauksessa, ellei Ostaja todista syyttömyyttään kierrätysvelvollisuuden rikkomiseen, hänen tulee maksaa Myyjälle tämän harkinnan mukaan korvaavien kuormalavojen hankintakustannukset. Vaaranvastuu Ostajan vaihdon yhteydessä toimittamista eurolavoista siirtyy Myyjälle niitä luovutettaessa. Jos toimitus suoritetaan EW 10 -kertalavoilla, Ostaja huolehtii tuotteiden siirrosta kuormalavoilta ja kertalavojen hävittämisestä.
11.2 Mikäli käytetään eurodisplay-lavoja, ne ovat yleensä CHEP-lavoja, jotka jäävät Ostajalle ja jotka noutaa CHEP. Sama pätee 1/1 CHEP:n käyttöön kuljetuksissa.
11.3 Muita Myyjän tarjoamia palautettavia pakkauksia, lastauslaitteita ja lainattavia näyttöjä koskevat seuraavat ehdot:
Myyjän tarjoamia palautettavia pakkauksia sekä mahdollisia lastauslaitteita ja lainattavia näyttöjä ei myydä, ja ne pysyvät Myyjän omaisuutena. Niitä tulee käsitellä varoen, eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin toimituksen varastointiin. Ostaja vastaa kaikista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä mainittujen Ostajan velvoitteiden rikkomisesta, ellei Ostaja ole syytön velvoitteen rikkomiseen. Palautettavat pakkaukset, lastauslaitteet ja lainattavat näytöt tulee palauttaa rahtivapaasti, asianmukaisessa käyttökelpoisessa kunnossa tyhjille kuljetusalustoille osoitettuun vastaanottopaikkaan välittömästi niiden tyhjentämisen jälkeen. Niihin tulee merkitä Myyjän laskussa mainitun osaston nimi. Mikäli pakkauksia, lastauslaitteita tai lainattavia näyttöjä ei palauteta ajallaan, Myyjä on oikeutettu laskuttamaan korvaavien kuormalavojen hankintakulut asetettuaan ensin riittävän lisäajan ja tuon lisäajan kuluttua umpeen. Jos palautettavat pakkaukset, lastauslaitteet tai lainattavat näytöt ovat tulleet käyttökelvottomiksi, Myyjä on oikeutettu laskuttamaan niiden korvaamisesta aiheutuvat kustannukset, paitsi jos käyttökelvoton kunto ei johdu Ostajasta.  
11.4 Muiden kuin palautettavien pakkausten takaisinotosta määrätään sopimuksen syntymisajankohtana voimassa olevissa pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (518/2014) säännöksissä sekä muissa mahdollisesti tehdyissä sopimuksissa.

12.    Palautusten vastaanotto hyväntahdon eleenä
Mikäli Myyjä vastaanottaa palautuksia, jotka hän on hyväksynyt etukäteen hyväntahdon eleenä, Myyjä veloittaa niistä, siinä määrin kuin kyseiselle vastaanotolle ei ole määritelty muuta maksua viimeistään hyväksymisvaiheessa, 20 % tilauksen nettoarvosta.

13.    Muut ehdot
13.1 Sikäli kuin näissä Toimitusehdoissa edellytetään kirjallista muotoa, ilmaisu tekstin muodossa (kirje, faksi, sähköposti tms.) katsotaan riittäväksi täyttämään kirjallisen muodon vaatimuksen. 
13.2 Nämä Toimitusehdot eivät merkitse muutosta todistustaakkaan. 
13.3 Kaikki tuotteen perustiedot sisältäen logistiset tiedot, vaarallisia aineita koskevat tiedot ja voimassaoloajat on tallennettu perustietovarantoon vastaavassa tietoportaalissa, jota päivitetään säännöllisin väliajoin. Ostajan pyynnöstä Myyjä voi myöntää Ostajalle pääsyn kyseiseen portaaliin.
13.4 Mikäli jokin yksittäinen näiden Toimitusehtojen tai sopimuksen lauseke on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden lausekkeiden pätevyyteen. 
13.5 Myyjän ja Ostajan kaikkien sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien suorituspaikka, mukaan lukien Myyjän velvollisuus oikaista virhe, on Myyjän rekisteröity toimipaikka. Kaikki Toimituksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan Vantaalla, Suomessa (yksinomainen oikeuspaikka). Tämä pätee myös erityisprosesseihin, joissa päätetään vekseliä koskevista vaatimuksista, sekä summaarisiin menettelyihin, joissa kantaja luottaa täysin kirjalliseen näyttöön. Myyjällä on kuitenkin myös oikeus ryhtyä oikeustoimenpiteisiin Ostajaa vastaan Ostajan yleisessä oikeuspaikassa tai saattaa asia minkä tahansa muun pätevän tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
13.6 Myyjän ja Ostajan välisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG) ei sovelleta.Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) 2019/1148 täytäntöönpano.

Uuden asetuksen (EU) 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä mukaisesti (korvaa aiemman asetuksen (EU) No 98/2013) olemme velvollisia ilmoittamaan että oksidatiiviset hiusvärit, valkaisuaineet sekä permanenttituotteet sisältävät vetyperoksidia (H2O2), CAS No 7722-84-1 enintään 12% ja kuuluvat kyseisen asetuksen mukaisen ”säänneltyjen räjähteiden lähtöaineiden” määritelmän piiriin. Uuden 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitamme, että kaikista epäilyttävistä liiketoimista sekä huomattavista katoamisista ja varkauksista tulee ilmoittaa asianomaiselle kansalliselle yhteyspisteelle. Lisätietoja: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf.